Березівська сільська рада
Сарненського району Рівненської області

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Березівської сільської ради

Дата: 06.07.2021 11:08
Кількість переглядів: 1911

ПРОЄКТ

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Березівської сільської ради

Положення про конкурс на посаду директора  комунального закладу загальної середньої освіти, який є об’єктом комунальної власності Березівської сільської ради

1. Загальні положення.

1.1.Положення про конкурс на посаду директора комунального закладу загальної середньої освіти, який є об’єктом комунальної власності Березівської сільської ради (далі – Положення), розроблене на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» на підставі Типового положення про конкурсу на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 28.03.2018   № 291.

1.2. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на посаду директора комунального  закладу загальної середньої освіти (далі – Заклад освіти).

2. Посадові вимоги до кандидата на посаду директора комунального закладу загальної середньої освіти.

2.1. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

Повноваження керівника закладу загальної середньої освіти визначаються законодавством та установчими документами закладу освіти.

2.2. Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:

1) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину;

3) позбавлена права обіймати відповідну посаду;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

5) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

6) підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

2.3. Керівник закладу загальної середньої освіти має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами закладу освіти і строковим трудовим договором.

3.Обрання, призначення на посаду та звільнення з посади керівника закладу загальної середньої освіти

3.1. Керівник комунального закладу загальної середньої освіти обирається на посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та положення про конкурс, затвердженого засновником або уповноваженим ним органом (посадовою особою).

3.2.Рішення про проведення конкурсу приймається засновником комунального закладу загальної середньої освіти або уповноваженим ним органом (посадовою особою):

  • одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
  • не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
  • не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

3.3. Організацію та проведення конкурсного відбору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує відділ освіти, культури, молоді та спорту Березівської сільської ради(далі – відділ освіти).

3.4 Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

2) затвердження складу конкурсної комісії;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

3.5. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті засновника наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу та повинне містити:

  • найменування і місцезнаходження закладу освіти;
  • найменування посади та умови оплати праці;
  • кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до цього Закону;
  • вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі;
  • дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість;
  • прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі.

3.6. Для проведення конкурсу засновник формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 4 до 16 осіб, до складу якої на паритетних засадах входять представники:

засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однієї фракції чи групи);

відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);

інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо).

Вимоги до членів конкурсної комісії та порядок її формування визначаються положенням про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.

3.7.  До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка:

- визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

- має судимість або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;

- відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів.

3.8. У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

3.9. Члени конкурсної комісії зобов’язані:

- брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку денного;

- заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених цією статтею, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному вебсайті засновника протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

- довідка про відсутність судимості;

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

-мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

3.10. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;

приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у  конкурсі;

оприлюднює на офіційному вебсайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

3.11.До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до цього Закону;

подали не всі документи, визначені цим Законом, для участі в конкурсі;

подали документи після завершення строку їх подання.

3.12. Засновник зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

4. Особливості проведення конкурсного відбору.

4.1. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема цього Закону, Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

4.2. Березівська сільська рада зобов’язана забезпечити відеофіксацію та (за можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму офіційному вебсайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

4.3. Порядок проведення етапів конкурсу:

І етап  - перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема цього Закону, Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти. Форма перевірки знання законодавства письмове тестування.

120 тестових питань розбиваються на 40 питань (приклад - додаток 1), розкладаються в опечатані та заклеєні конверти. Кожен учасник обирає конверт і надає письмову відповідь державною мовою  на  тестування за відкритими та закритими (з вибором однієї правильної відповіді) питаннями. Кожне питання повинно передбачати чотири варіанти відповіді, одна з яких є правильною. (Приклад екзаменаційного білету - додаток 2). Роздруковані тестові питання секретар конкурсної комісії пакує в конверти, а ключі правильних відповідей передає членам конкурсної комісії перед перевіркою тестових завдань.

Секретар перед початком тестування видає кожному кандидату конверт з бланком для заповнення кандидатом своїх персональних даних. Після чого кандидат обирає собі конверт з тестовими питаннями, не відкриваючи його.

 Кандидат відкриває конверт з тестовими питаннями після оголошення початку проведення тестування.

Загальний час для проведення тестування становить 40 хвилин. Після закінчення часу, відведеного на складення тестування, кандидат пакує в один конверт бланк з відповідями, а у другий – заповнений бланк з персональними даними та повертає обидва конверти секретарю. Секретар присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями на тестові питання та із заповненим бланком персональних даних кандидата. Визначення секретарем номера конвертів здійснюється за відсутності кандидата у приміщенні, в якому проходило тестування.

Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів секретар конкурсної комісії передає конверти з відповідями на тестові питання членам конкурсної комісії для визначення результатів тестування, а конверти з персональними даними кандидатів залишаються у нього.

Члени конкурсної комісії визначають результати письмового тестування. Для визначення результатів тестування використовується така система:

– 2 бали виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 30 питань тестового завдання і більше;

– 1 бал виставляється кандидатам, які відповіли правильно на 20-29 питань тестового завдання;

– 0 балів виставляється кандидатам, які відповіли на 19 і менше питань тестового завдання.

 У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді – тестове питання вважається неправильно вирішеним.

Після визначення результатів тестування члени конкурсної комісії повертають конверти з відповідями секретарю. Після отримання усіх конвертів з результатами тестування секретар відкриває конверти з відповідями та персональними даними кандидатів, які фіксує у відомості про результати тестування  та оголошує кандидатам.

 Повторне тестування не допускається, крім випадків, коли тестування не відбулося з технічних або інших причин, незалежних від членів конкурсної комісії та кандидатів. У такому разі призначається нова дата тестування та (або) час.

 Кандидати, які за результатами тестування отримали 0 балів, є такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

Кандидати, які набрали від 1 до 2 балів, вважаються такими, що пройшли тестування та є такими, що допущені до наступного етапу конкурсу.

ІІ етап - перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання.

Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також, з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей та вміння приймати рішення.

Ситуаційні завдання визначаються відділом освіти, культури, молоді та спорту Березівської сільської ради. Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують однакове ситуаційне завдання (приклад – додаток 3).

Голова конкурсної комісії обирає один із конвертів з ситуаційним завданням та передає його секретарю конкурсної комісії.

Розв’язання ситуаційного завдання кандидатом є успішним, якщо проведено детальний аналіз описаної ситуації, виявлена(і) проблема(и), обрана і обґрунтована проблема для вирішення, визначені критерії та обмеження для вирішення проблеми; виявлено декілька альтернатив при вирішенні проблеми; на основі критеріїв і обмежень обрана одна з альтернатив, обґрунтований вибір альтернативи; розроблено управлінське рішення, виявлені ризики і припущення; рішення оформлено у вигляді управлінського документа (переліку документів для складних ситуаційних завдань з виділенням і оформленням базового рішення).

Секретар конкурсної комісії перед оголошенням ситуаційного завдання надає кандидатам два конверти. Один конверт з бланком для заповнення кандидатом персональних даних, а інший – з бланком для розв’язання ситуаційного завдання.

Секретар конкурсної комісії оголошує ситуаційне завдання, яке розв’язують кандидати. На розв’язання ситуаційного завдання кандидатові надається 20 хвилин.

Після розв’язання ситуаційного завдання або після закінчення часу, відведеного на його розв’язання, кандидати пакують бланки відповідей та бланки персональних даних у конверти та надають секретарю, який присвоює однаковий номер для конвертів з відповідями та із заповненим бланком персональних даних кандидата.

Після отримання від усіх кандидатів конвертів секретар конкурсної комісії передає членам конкурсної комісії тільки конверти з розв’язанням ситуаційного завдання для визначення результатів, а конверти з персональними даними залишає у себе.

Неправильно заповнені дані можуть бути закреслені (виправлені) лише кандидатом з проставленням ним підпису.

         Конкурсна комісія визначає результати розв’язання ситуаційного завдання.

Для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання використовується така система:

– 2 бали виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно розв’язали ситуаційне завдання;

– 1 бал виставляється кандидатам, які розв’язали ситуаційне завдання в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

– 0 балів виставляється кандидатам, які не розв’язали ситуаційне завдання в установлений строк.

 Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та вноситься до відомості про результати ситуаційних завдань. Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії.

Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення експертів у сфері загальної середньої освіти (з правом дорадчого голосу) для проведення оцінки ситуаційних завдань. У такому разі оцінку (0-1-2) дають експерти. Така оцінка враховується членами конкурсної комісії під час надання власної оцінки.

Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості про результати розв’язання ситуаційних завдань кандидатів секретарю, який відкриває конверти з персональними даними кандидата та оголошує кандидатам. Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу.

ІІІ етап конкурсу – публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Публічна презентація (тривалістю до 15 хвилин) перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти на два (шість) років загальним обсягом не більше десяти сторінок (у форматі Word, Times New Roman, 14 дп, 1,5 інт.). Дозволяється використовувати слайдову презентацію для візуалізації перспективного плану розвитку (загальний обсяг слайдів не більше 12 сторінок).

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми під час проведення презентації запропонованих проектів програм розвитку закладу на два (шість) років.

Члени конкурсної комісії, запрошені та присутні на засіданні конкурсної комісії особи мають утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати правила ведення засідання, передбачені цим Положенням. У випадку недотримання вищезазначених правил такі особи за вказівкою головуючого на засіданні або за рішенням більшості від присутніх членів комісії можуть бути видалені з приміщення, де проходить засідання.

Оцінювання результатів публічної презентації та співбесіди щодо її змісту здійснюється відповідно до кожної окремо визначеної членами конкурсної комісії вимоги до професійної компетентності таким чином:

2 бали виставляється кандидатам, які відповідають вимозі;

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі;

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі.

Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії та вноситься до відомостей про результати співбесіди.

За підсумками проведення трьох етапів конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування, або визнає конкурс таким, що не відбувся. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

За результатами усіх трьох етапів конкурсного відбору складається рейтинговий список кандидатів. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається додаванням балу за знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та остаточних оцінок за розв’язання ситуаційного завдання й публічної презентації перспективн6ого плану розвитку закладу і співбесіди за її змістом.

5. Завершення конкурсного відбору.

5.1.Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті засновника.

За результатами конкурсних випробувань конкурсна комісія визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся.

Не може бути визначено переможцем конкурсу особу, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

- відсутні заяви про участь у конкурсі;

- до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата;

- жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу;

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

5.2.Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу Березівський сільський голова призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

6. Особливості укладання трудового договору з керівником комунального закладу загальної середньої освіти.

6.1.Трудовий договір укладається на шість років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.

З особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше, укладається трудовий договір строком на два роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.

Особа не може бути керівником одного і того ж закладу загальної середньої освіти більше ніж два строки підряд (крім тих, що розташовані в населених пунктах з одним закладом загальної середньої освіти). До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше.

6.2. Керівник закладу загальної середньої освіти звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного трудового договору.

Припинення трудового договору з керівником комунального закладу загальної середньої освіти у зв’язку із закінченням строку його дії або його дострокове розірвання здійснюється Березівським сільським головою або керівником відділу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством про працю.

6.3.Підставами для дострокового звільнення керівника закладу загальної середньої освіти, які повинні бути передбачені у трудовому договорі, є:

- порушення вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо мови освітнього процесу;

-порушення вимог статей 30 і 31 Закону України «Про освіту»;

-порушення прав учнів чи працівників, встановлене рішенням суду, яке набрало законної сили;

-систематичне неналежне виконання інших обов’язків керівника, визначених цим Законом;

-не усунення у визначений строк порушень вимог законодавства, виявлених під час інституційного аудиту чи позапланового заходу державного нагляду (контролю).

6.4. Питання, не врегульовані даним Положенням, вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

Секретар                                                                                 Галина Редько

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до положення про конкурс

на посаду директора  комунального закладу

загальної середньої освіти, який є об’єктом

комунальної власності Березівської сільської ради

від ____________2021 р.

І. Питання для перевірки знання Закону України «Про освіту»

1.Що входить до системи освіти?

2.Що належить до невід’ємних складників системи освіти?

3.Які функції виконує Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО)?

II. Питання для перевірки знання Закону України «Про повну загальну середню освіту»

1. Що належить до системи загальної середньої освіти?

2. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?

3. Якою є тривалість здобуття профільної середньої освіти?

Додаток 2

до положення про конкурс

на посаду директора  комунального закладу

загальної середньої освіти, який є об’єктом

комунальної власності Березівської сільської ради

від _____________ 2021 р.

Зразок екзаменаційного білета з тестовими завданнями  для  проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти  Березівської сільської ради

   Білет №1

Яку автономію держава гарантує закладам освіти?

        А) академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів освіти;

        Б) організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів освіти;

        В)можливість прийняття рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу освіти;

        Г) право створювати заклад освіти;

2. Якими є вимоги до опорного закладу освіти? Оберіть декілька варіантів відповідей.

А) заклад є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку;

Б) заклад діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку;

В) кількість здобувачів освіти опорного закладу освіти (без урахування їх кількості у філіях) повинно становити не менш як 200 осіб;

Г) заклад загальної середньої освіти, що має у своєму складі філії та/або здійснює підвезення здобувачів освіти, педагогічних працівників (за потреби) до цього закладу і у зворотному напрямку, а також забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття початкової та базової середньої освіти;

3. З запропонованих варіантів відповідей оберіть декілька правильних. Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

А) посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

Б) академічний плагіат;

В) самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

Г) об’єктивне оцінювання результатів навчання.

 

Додаток 3

до положення про конкурс

на посаду директора  комунального закладу

загальної середньої освіти, який є об’єктом

комунальної власності Березівської сільської ради

від __________________2021 р.

ЗРАЗКИ СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

для проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти  Березівської сільської ради

     Ситуація 1

     До Вас, як до директора, звернувся місцевий підприємець з пропозицією надати готівкові  кошти на встановлення металопластикових вікон у закладі освіти, який ви очолюєте.

     Підготуйте алгоритм дій директора школи, який, на Вашу думку, буде законним для вирішення цієї ситуації. 

   Ситуація 2

   У заклад загальної середньої освіти, який ви очолюєте, звернулася мати учня  із письмовою заявою щодо зміни її сину уроків російської мови на уроки мови іншої національної меншини.

Як вирішити цю  ситуацію? 

   Ситуація 3

     До Вас, як до директора закладу, звернувся батько учня з вимогою замінити вчителя (класного керівника), тому що він вважає його некомпетентним.

Які Ваші дії? 

   

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь